Parallelloppdrag Sortland

Skolekvartalet, Sortland

Parallelloppdrag Sortland

På Sortland fikk teamet MDH+ Studio Ellefsen med Norconsult og AVEC i oppdrag å undersøke to ulike lokaliteter for plassering av nye skole- og idrettsbygg. Tomtene er svært ulike, både med tanke på tetthet, romlig kvalitet, sentralitet og landskapssituasjon, men har begge potensialer som har vært interessante å utforske. Valg av tomt er derfor avhengig av hvilke strategier og ønsker kommunen selv har for områdene. I arbeidet redegjorde vi for begge alternativer, både med tanke på skolefaglige vurderinger, gjenbruk og transformasjon, mobilitet og infrastruktur, bymessige, romlige og landskapelige kvaliteter, samt faseutvikling og aspekter knyttet til bærekraft. Vårt «anbefalte grep» inneholdt elementer fra både skolekvartalet og Lamarka, med vekt på førstnevnte – i en syntese vi mente gir mest tilbake til Sortland by i form av merverdi og synergier for bybruk på Sortland.

Oversiktsillustrasjon Sortland
Idékart Sortland

Skolekvartalet som byprosjekt 

Skolekvartalets styrke er nærheten til bykjernen og marka, og vi ser stor merverdi av å utvikle området som del av en overordnet byutviklingsstrategi for sentrum. Bygrepet for skolekvartalet kobler Skoleparken og grusbanen langs skolegata ned til torget. Gjennom flere plassrom og nye funksjoner er målet å lage en tryggere skolevei, en bedre kobling mot sentrum, etablere nye treffsteder og aktiviteter for barn og unge, samt legge til rette for utvidelse av barneskolen og etablering av flerbrukshall og turnhall i området. 

Fra Skoleparken og idrettsplassen går et stiforløp ned mot drop-off sonen til barneskolen, hvor trinn og tribuner leder ned mot den bevarte delen av dagens barneskole, tenkt som et fremtidig ungdomshus.  Herfra går det en diagonal ned mellom flerbrukshallen og parkeringsplassen mot Skolegata. Ved å fjerne snusløyfa for buss foran Rødskolen og erstatte Rødskolen med et nytt hybelhus gis det mulighet for å etablere et nytt plassrom vi kaller «Spilleløkka». Spilleløkka blir både en forplass til hallene og hybelhuset og en del av romforløpet fra ungdomshuset og barneskolen ned mot skolegata. Spilleløkka er tenkt som et aktivt plassrom for lek, spill og trening.  

Fra Spilleløkka går en gang- og sykkelsti ned forbi Rådhuset mot Vesterålsgata og Paviljongparken. Overgangen over Vesterålsgata bør gjøres bred og tydelig, være godt opplyst, ha fysisk trafikkregulering i form av opphøyde gangfelt og humper rett før gangfelt. Sør for Paviljongparken, på den gamle brannstasjon-tomta Kjøpmannsgata/skolegata foreslås etablering av ny svømmehall. Ved å stenge Torggata mellom Vesterålsgata og Kjøpmannsgata kan Paviljongparken blir en forplass til svømmehallen. Svømmehallen er en attraktor som vil bidra til å aktivisere byrommet utenfor hele. dagen, hele året. Utviklingen av Skolekvartalet bør derfor ses som en strategisk brikke i sentrumsutviklingen på Sortland. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s