Mot en blågrønn eiendomsutvikling? «Stresstesting» av Blågrønn Faktor på utvalgte case studier i Bærum Kommune

Denne rapporten evaluerer bruk av det kvantitative verktøyet «blågrønn faktor» (BGF), gjennom fem case-studier foretatt på ulike tomteområder i Bærum kommune juli 2018. Studien ble foretatt ved hjelp av GIS verktøyet Q-gis, og var utvalgt i samarbeide med kommunen.  Ulikt normert bruk av BGF, som er prosjektspesifikt og begrenset til byggesak, ønsket vi med studien å undersøke hvorvidt BGF kan anvendes som del av en bredere kartleggings-strategi for økosystemtjenester i eiendomsutviklinga. Dette innebar en «stresstesting» av BGF verktøyet på tomter både før, under og etter utvikling/bruksendring hadde funnet sted. Målet for studien var å kartlegge styrker og svakheter ved BGF som metode, og diskuterte fordeler, ulemper og mulige utviklingspotensialer for BGF som planleggingsverktøy for fremtiden. Gjennom analyse av både kartleggingsverktøyet, BGF-metodikken samt funn gjort på tomtene risset vi opp seks overordnede problemstillinger som er diskutert i rapporten, som innspill mot en eventuell videreutvikling og/eller revisjon av gjeldende BGF norm. Nøkkelproblematikken identifisert i prosjektet kan oppsummeres gjennom følgende seks punkter: 

  • Avgrensning av BGF innenfor enkelttomter, uten hensyn til tilstøtende tomters blågrønne struktur gir et feilaktig bilde av tomtas reelle økosystemtjenester. Hvordan kan BGF styrkes til i høyere grad inkludere kontekst som evalueringskriterium for utregning av blågrønn faktor?
  • Begrensningen av BGF til byggesaksnivå, uten krav til kartlegging av eksisterende blågrønne kvaliteter på tomt forringer også potensialet for å registrere og ivareta eksisterende økosystemtjenester. En mulig korrelasjon mellom fokus på blågrønn struktur i arealplanleggingen og presisjon i utomhusplanene BGF måles ut i fra, peker mot at registrering av eksisterende blågrønn struktur også vil kunne øke presisjonsnivået til BGF i prosjekteringsfase.  
  • Absolutte BGF-krav synes å stå i veien for kartleggingen av tomters blågrønne potensiale. Vil en «justert BGF,»[1]relativ til tomtas «null-situasjon» i større grad kunne ivareta eksisterende økosystemtjenester i et utviklingsområde?  
  •  Absolutte vekter gjør videre at BGF-scoren risikerer ikke å reflektere reelle økosystemtjenester, men kun økosystemfunksjoner, ettersom verdien av vektene ikke speiler de utfordringer/behov for området tomta befinner seg i, eksempelvis krav til vannhåndtering i områder uten flomrisiko. 
  • BGF ses heller ikke i kontekst av eventuell endring, utvikling og vedlikehold av BGF over tid. For å ivareta miljøgoder i et langsiktig perspektiv, kan man tenkte seg en «fremskrevet BGF»?[2]
  • Selv om BGF fungerer som et robust normimplementeringsverktøy, har det også potensialet til å utgjøre nøkkelen for kartlegging av en mulig blågrønn-strategi(BGS) for et tomteområde. Å tilrettelegge for bruk av BGF som del av en governance-strategi kan øke verdien av BGF som inkrementelt planleggingsverktøy for kommunen.  

[1]Eksempelvis krav om +0.25 over opprinnelig BGF-score

[2]Dette gjelder ikke minst måling av trekroner.  

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s