PhD: Urban Environments of the Entrepreneurial City – From Aker Brygge to Tjuvholmen

forside_PHD

Urban Environments of the Entrepreneurial City – From Aker Brygge to Tjuvholmen

Halvor Weider Ellefsen

Download pdf:

PhD_ELLEFSEN_SMALL

Doktorgradsavhandlingen Urban Environments of the Entrepreneurial City – From Aker Brygge to Tjuvholmen diskuterer havneutviklinga i Oslo fra slutten av 1970 tallet frem til i dag, gjennom en studie av to sentrale havneprosjekter: Aker Brygge og Tjuvholmen. Prosjektene adresseres både som fysisk form og som produkter av et særskilt sett utviklingsstrategier, skreddersydd det politiske-økonomisk klimaet som vokste frem i Norge på 1980-tallet. Gjennom studiet av to beslektede prosjekter plassert på hver sin side av tre tiår med nyliberal byutvikling, har arbeidet undersøkt relasjonen mellom politisk-økonomiske praksisformer og havnas nye bymiljøer: Hvordan preger økonomisk politikk de byggede omgivelsene langs sjøsiden i Oslo, og hvordan kan store bygningsmiljøer utviklet i privat regi forstås i lys av endrede politiske, økonomisk og juridiske rammeforutsetninger for byutvikling?

Avhandlingen drøfter hvordan de to havneprosjektene er konseptualisert som politisk visjon, arkitektonisk idé og eiendomsutviklingsstrategi, og hvilke byidealer og referanser som ligger til grunn for en slik konseptualisering. Parallelt kartlegges de politiske, økonomiske og juridiske endringene som preget byutviklinga i denne perioden, med spesiell vekt på omleggingen mot governance i statlig og kommunal administrasjon. Governance er et begrep som beskriver hvordan økonomisk strategi fra privat sektor implementeres i ulike deler av offentlig forvaltning. Målet for arbeidet har vært å illustrere på hvilken måte politisk økonomisk praksis legger premissene for arkitekturproduksjonen, men også hvordan omgivelsesproduksjonen på havna har informert bypolitikken, hvor særlig Aker Brygge har spilt en nøkkelrolle: I avhandlingen betraktes arkitekturprosjektet ikke som et sluttprodukt av en økonomisk eller politisk intensjon, men som implisitt del av ulike økonomiske, politiske og kulturelle prosesser i samfunnet, hvor arkitekt og utbygger er nøkkelaktører.

Sentralt i arbeidet har vært å kartlegge hvordan konseptualiseringen av nye bymiljøer fra et eiendomsutviklingsperspektiv kan betraktes som en integrert del av tomteeiernes kapitalforvaltning, hvor strategisk programmering, byform og bygningsikonografi, samt den juridiske, morfologiske eller symbolske avgrensning av utviklingsområder spiller sammen med utvikling og salg av eiendom. I avhandlingen defineres disse som markører for det som kan kalles en prospektdrevet byutvikling, hvor ulike former for markedsføring og merkevarebygging er premissleverandører for omgivelsesproduksjonen både på et overordnet politisk nivå i tidligfase, så vel som opp mot sluttbrukerne (beboere, besøkende og andre). En slik prospektdrevet byutvikling skaper også nye rammeforutsetninger for arkitekten, og øker ytelseskravet til utviklingen av nye bymiljøer. Det fordrer også at politiske vedtak er tuftet på klar politisk intensjon også utover innholdet i eiendomsutviklingspakkene de foreligges. Avhandlingen argumenterer derfor for at analyser av nye bygningsmiljøer er tjent med å se bygget form i kontekst av tilblivelsesprosess og aktørbilde. I så måte presenterer arbeidet slik case-spesifikk kunnskap.

Urban Environments of the Entrepreneurial City – From Aker Brygge to Tjuvholmen er både et arkitektfaglig innspill i byutviklinga, og en historisk kartlegging av endrede rammeforutsetninger for arkitekturproduksjon i Oslo. Men det er også en beskrivelse av arkitektrollen og arkitekturprosjektet rundt årtusenskiftet i Oslo, med arkitekt Niels Torp som sentral protagonist.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s